Tin tức ngành in

Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?

Posted on 20/05/2016 by
20 Th5

Trên thực tế, sau khi mua hàng, nhiều người nộp thuế nhận được hóa đơn GTGT từ nhà cung cấp  nhưng không theo số thứ tự. Vậy trường hợp đó, hóa đơn có bị sai không? Và người bán sẽ bị xử phạt như thế nào? V&L Hà Nội xin chia sẻ nội dung như sau:

Xử phạt Viết hóa đơn không theo số thứ tự

hjgughvh

Viết hóa đơn không theo số thứ tự có bị xử phạt không?

Căn cứ điểm b, khoản 3, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, quy định:

“b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Hóa đơn được lập liên tục từ số nhỏ đến số lớn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

b.l) Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyên có số thứ tự nhỏ hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn…

b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định. “

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều đơn vị có các cửa hàng., địa điểm kinh doanh khác nhau nên việc thực hiện viết hóa đơn được ủy nhiệm cho từng chi nhánh. Theo quy định điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 :

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức kê khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức những tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

+ Khoản 1, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về lập hóa đơn:

“d) Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máv chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngân nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh. “

Khi đó, trường hợp những hóa đơn của một đơn vị nhưng do nhiều cơ sở viết cho khách hàng thì hóa đơn vẫn hợp lệ và người nộp thuế không bị chịu phạt nếu các đơn vị trực thuộc sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.