Tin tức ngành in

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT.

Posted on 09/07/2016 by
09 Th7

Nếu đơn vị có các chi nhánh hạch toán phụ thuộc và thực hiện các hợp đồng mua bán với hóa đơn trên 20 triệu đồng những không có khả năng hoặc không được thanh toán thì phần chi phí đó có được tính và điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt có được chấp nhận. V&L Hà Nội xin chia sẻ Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba có được khấu trừ thuế GTGT

Uy_quyen_quyet_toan_thue_thu_nhap_ca_nhan

Ủy quyền thanh toán cho bên thứ ba

Điều 15 Thông tư số-219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

  1. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường họp tống giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
  2. Các trường họp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:
  3. c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thử ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong họp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điểm b, c Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  1. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ quy định nêu trên

Trường hợp Doanh nghiệp nếu có hoạt động đầu tư lớn nên thực hiện ủy quyền, phân cấp cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng lắp đặt, cung cấp vật tư thiết bị để thực hiện dự án đầu tư, Doanh nghiệp trực tiếp thanh toán cho nhà thầu bằng nguồn vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (thanh toán không dùng tiền mặt) nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc ủy quyền, phân cấp của Doanh nghiệp và có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc thanh toán cho giá trị, khối lượng công việc do nhà thầu thực hiện thì các đơn vị hạch toán phụ thuộc Doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí đối với giá trị hợp đồng đã thực hiện theo hóa đơn hợp pháp do nhà thầu cung cấp.