Tin tức ngành in

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT.

Posted on 10/10/2016 by
10 Th10

Khi người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ để xin hoàn thuế GTGT, Cơ quan thuế sẽ phải thực hiện những công việc gì và trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ thế nào để có thể giải quyết cho người nộp thuế V&L Hà Nội xin chia sẻ Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT.

hoan-thue-vat

Trách nhiệm của cơ quan thuế trong hoàn thuế GTGT

  1. Cơ quanthuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoànthuế giá trị gia tăng của người nộp thuế.
  2. Cục Thuế có trách nhiệmgiải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế, bao gồm:phân loại hồ sơ hoàn thuế; xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế; xác định số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phải bù trừ với số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế; đề xuất hoàn thuế; thẩm định hồ sơ hoàn thuế; ban hành quyết định hoàn thuế; thực hiện chi hoàn thuế cho người nộp thuế trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
  3. Chi cục Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trực thuộc các Cục Thuế thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai được thực hiện các công việc sau: phân loại hồ sơ hoàn thuế; xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế; xác định số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp phải bù trừ với số thuế giá trị gia tăng được hoàn của người nộp thuế; đề xuất số tiền được hoàn thuế trước khi chuyển hồ sơ gửi Cục Thuế thực hiện thẩm định hồ sơ hoàn thuế; ban hành quyết định hoàn thuế; thực hiện chi hoàn thuế cho người nộp thuế.

Để biết thông tin về đặt in hóa đơn xem tại: https://vlhanoi.vn/in-hoa-don.html