Tin tức ngành in

Thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng năm 2016.

Posted on 22/04/2016 by
22 Th4

Nhiều trường hợp kế toán phải hủy hóa đơn giá trị gia tăng vì nhiều lý do khác nhau. Bài viết này V&L Hà Nội hướng dẫn các bạn thủ tục hủy hóa đơn giá trị gia tăng đúng quy định.

  1. Các trường hợp hủy hóa đơn giá trị gia tăng:
  2. Hóa đơn đặt in bị trùng, thừa, in sai.
  3. Tổ chức, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải hủy hóa đơn.

– Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, từ ngày thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế.

– Nếu cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, thì doanh nghiệp phải hủy hóa đơn GTGT, chậm nhất làm 10 ngày từ khi có thông báo.

  1. Các hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán hủy theo quy định.

Lưu ý:

Trường hợp viết sai hóa đơn GTGT thì chỉ cần lập viên bản thu hồi hóa đơn là xong, không phải làm thủ tục hủy hóa đơn.

  1. Quy trình thông báo hủy hóa đơn:
  2. Lập bảng kê chi tiết hóa đơn cần hủy.
  3. Thành lập hội đồng hủy hóa đơn.(Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện bộ phận kế toán và đại diện lãnh đạo đơn vị)

– Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập hội đồng khi hủy hóa đơn

  1. Các thành viên hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra sai xót.
  2. Hồ sơ hủy hóa đơn bao gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

+ Bảng kiểm kê chi tiết gồm có: tên hóa đơn, ký hiệu, mẫu số hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy.

Từ … đến số … hoặc kê khai chi tiết từng số hóa đơn hủy nếu không liên tục)

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn (mẫu 3.11 phụ lục 03 ban hành kèm theo thông tư 39).

+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có những yếu tố sau: ký hiệu, loại, số lượng hóa đơn hủy, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

Lưu ý:

– Hồ sơ hủy hóa đơn phải được lưu giữ tại doanh nghiệp để giải trình;

– Riêng thông báo kết quả hủy hóa đơn phải lập thành 2 bản một bản gửi tới cơ quan thuế (muộn nhất không quá 5 ngày từ ngày thực hiện hủy hóa đơn) , một bản lưu giữ tại doanh nghiệp.