Tin tức ngành in

Thông tư hướng dẫn về thuế Thu Nhập Doanh nghiệp

Posted on 10/07/2015 by
10 Th7

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (05 Luật); ngày 12/02/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Để hướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp, ngày 22/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế TNDN sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về vốn, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển sản xuất – kinh doanh, qua đó góp phần tăng thu ngân sách trong dài hạn. Thông tư 96 chủ yếu tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; Về thu nhập được miễn thuế; Về các điều kiện áp dụng ưu đãi và thuế suất thuế TNDN ưu đãi. Cụ thể, Thông tư 96 bổ sung một số chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như: các tài sản cố định của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam; Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học; Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp; Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động)…

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định có tác động làm giảm số giờ nộp thuế cho người nộp thuế như: Thống nhất thời điểm ghi nhận doanh thu cho mục đích thuế với các chuẩn mực kế toán và thông lệ quốc tế đối với dịch vụ; Bỏ quy định doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp; Bỏ quy định khống chế phần chi phí vượt định mức phụ cấp tàu xe nghỉ phép, công tác phí; Bỏ quy định về các khoản chi trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định. Theo tính toán, khi thực hiện theo những quy định mới này tổng số giờ nộp thuế dự kiến sẽ giảm được 31 giờ.

Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi. Để người nộp thuế có thể nắm bắt nhanh chóng những quy định được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 96/2015/TT-BTC, ngày 24/6/2015, Tổng cục thuế cũng có công văn số 2512/TCT-CS để giới thiệu các điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC./.