Tin tức ngành in

Thông báo 3345/TB-TCT tạm dừng hệ thống khai thuế qua mạng nộp thuế điện tử hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Posted on 28/06/2016 by
28 Th6
BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3345/TB-TCTHà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KHAI THUẾ QUA MẠNG, NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC

Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử, Hóa đơn điện tử có mã xác thực để phục vụ nâng cấp hệ thống, thời gian cụ thể như sau:

STTTên ứng dụngLịch dừng ứng dụng

1

Hệ thống Kê khai qua mạng

Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

2

Hệ thống Nộp thuế điện tử

Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

6Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Tạm dừng hoạt động:

Từ 9h00 ngày 28/05/2016 đến 11h00 ngày 28/05/2016;

Từ 21h00 ngày 28/05/2016 đến 23h00 ngày 28/05/2016.

Ngoài thời gian trên, các hệ thống ứng dụng trên vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng, Nộp thuế điện tử và Hóa đơn điện tử có mã xác thực./.

 

 

Nơi nhận:
– Cục Thuế các tỉnh/thành phố;
– Vụ KK, DNL, TVQT, TTHT (để phối hợp thực hiện);
– Website ngành Thuế;
– Dự án Hoá đơn điện tử có mã xác thực;
– Các Ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ NTĐT với TCT (để thực hiện);
– Lưu VT, CNTT (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn 
Đại Trí