Tin tức ngành in

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ năm 2016.

Posted on 25/04/2016 by
25 Th4

Thông tư 39/TT-BTC đã quy định rõ về thời điểm xuất hóa đơn Giá trị gia tăng bán hàng hóa, dịch vụ, cung cấp điện, lắp đặt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình chi tiết như sau:

  1. Đối với cung ứng dịch vụ:

– Ngày lập hóa đơn viết là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không cần biết thu được hay chưa thu được tiền.

– Trường hợp DN cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Chú ý:

– Nếu kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”.

(Khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Lưu ý:

– Khoản tiền tạm ứng hoặc đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì không phải xuất hóa dơn.

Chi tiết: Theo CV 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của BTC:

“Nếu tổ chức cung ứng dịch vụ: kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, thuế, khảo sát, thẩm định giá, tư vấn giám sát, lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đông) thì đơn vị cung cấp dịch vụ không phải xuất hóa đơnGTGT đối với số tiền đặt cọc hoặc tạm ứng”

– Khoản tiền này hạc toán vào doanh thu chưa thực hiện hoặc phải trả cho người bán:

Nợ TK 111, 112

Có TK  3387, 3331

 

  1. Đối với hoạt động bán hàng hóa:

– Thời điểm lập hóa đơn Giá trị gia tăng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, không phân biệt là đã thu được tiền hay chưa.

  1. Đối với lắp đặt, xây dựng.

– Ngày lập hóa đơn là thời điểm bàn giao, nghiệm tuh công trình, khối lượng xây dựng, hạng mục công trình, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

Chú ý:

– Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần ban giao hoặc giao hàng đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

– Nếu DN kinh doanh Bất động sản, xây dụng cơ sở hạ tầng, nhà ở để bán, chuyển nhượng có thực hiện theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

  1. Đối với hoạt động cung cấp nước, điện sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, viễn thông:

Ngày lập hóa đơn thực hiện muộn nhất khong quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi số điện, số nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng dịch vụ, hàng hóa căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

  1. Đối với xăng dầu:

Nếu bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán:

– Ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa 02 bên kèm theo bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của 02 bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động bán mua hàng hóa hoặc dịch vụ.