Tin tức ngành in

Thanh tra, kiểm tra BHYT, BHXH, BHTN hiệu lực từ ngày 01/06/2016.

Posted on 05/05/2016 by
05 Th5

Theo quy định mới về bảo hiểm, từ ngày 01/06/2016 Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ có quyền kiểm tra, thanh tra bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khi có dấu hiệu bi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT hoặc được giao nhiệm vụ.

Theo nghị định 21/2016/CP được ban hành vào ngày 31/03/2016 đã quy định rõ về quyền hạn, chức năng thanh tra, kiểm tra về đóng BHXH, BHYT, BHTN của Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Theo đó thì cơ quan có quyền thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra về đóng BHXH, BHYT, BHTN gồm có: BHXH cấp tỉnh, BHXH Việt Nam.

Chức năng quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Hàng năm, cơ sở định hướng theo các chương trình thanh tra của Thanh tra Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN được bảo hiểm Việt Nam xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo Thanh tra chính phủ và CQ quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có quyền thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc khi được người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN chỉ đạo.

Chức năng quyền hạn của BHXH cấp tỉnh:

Hàng năm, căn cứ định hướng chương trình thanh tra của BHXH Việt Nam, Thanh tra cấp tỉnh, Cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN địa phương. BHXH cấp tỉnh xây dựng, phê duyệt & tổ chức thực hiện kế hoạch về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên phạm vi hành chính tỉnh. Gửi báo cáo thanh tra cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thanh tra cấp tính, CQ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong tỉnh.

Bảo hiểm xã hội cấp Tỉnh sẽ có quyền thanh tra, kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN hoặc khi được người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN chỉ đạo.

Nguyên tắc hoạt động thanh tra về BHXH, BHYT, BHTN:

Phải tuân theo pháp luật, chính xác, trung thực, khách quan, công khai, không trùng lặp về thời gian, nội dung, đối tượng giữa các cơ quan thanh tra. Không được làm cản trở quá trình hoạt động của cơ quan tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra; tiến hành gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của CQ BHXH; ngăn chặn xử lý kịp thời vi phạm về đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng hiệu lực quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.