Tin tức ngành in

Phạm vi ứng dụng chữ ký số trong ngành Thuế

Posted on 23/10/2015 by
23 Th10

Ngày 19/10/2015, Tổng cục Thuế ban hành Quy chế tạm thời quản lý và sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số trong ngành Thuế kèm theo Quyết định 1984/QĐ-TCT.

Theo đó, phạm vi ứng dụng chữ ký số được quy định như sau:

– Ký số các văn bản điện tử bao gồm:

+ Giấy mời họp, biên bản, thông báo, báo cáo, công văn, tờ trình, văn bản chỉ đạo điều hành (trừ tài liệu chưa được công bố hoặc tài liệu thuộc danh mục bí mật  nhà nước);

+ Văn bản, tài liệu công bố trên cổng thông tin điện tử nội bộ ngành Thuế;

+ Các văn bản khác liên quan tới quy trình quản lý thuế.

– Gửi và nhận thư điện tử trong các trường hợp quy định phải sử dụng chữ ký số.

– Thực hiện giao dịch truy vấn, trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài ngành Thuế thông qua các chức năng trong các ứng dụng CNTT có yêu cầu sử dụng chữ ký số.

– Cung cấp các thông tin mật khi gửi qua mạng theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Quyết định 1984/QĐ-TCT có hiệu lực kể từ ngày ký.