Tin tức

Như thế nào là hủy hóa đơn?

Posted on 16/04/2018 by
16 Th4

Trong doanh nghiệp có rất nhiều các trường hợp cần phải tiến hành hủy hóa đơn. Nhưng không phải ai cũng biết rõ trong trường hợp nào thì Hủy hóa đơn và các Thủ tục Hủy hóa đơn như thế nào? Thì bài viết này vlhanoi sẽ hướng dẫn các bạn về vấn đề trên:

29468039_1108991935907063_5428860287304335360_o

I.Các trường hợp hủy hóa đơn được quy định rõ tại điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC cụ thể như sau:

Điều 29. Hủy hoá đơn    

 1. Hóa đơn được xác định đã hủy

– Hóa đơn in thử, in sai, in trùng, in thừa, in hỏng; các bản phim, bản kẽm và các công cụ có tính năng tương tự trong việc tạo hóa đơn đặt in được xác định đã hủy xong khi không còn nguyên dạng của bất kỳ một tờ hoá đơn nào hoặc không còn chữ trên tờ hoá đơn để có thể lắp ghép, sao chụp hoặc khôi phục lại theo nguyên bản.

– Hoá đơn tự in được xác định đã hủy xong nếu phần mềm tạo hoá đơn được can thiệp để không thể tiếp tục tạo ra hoá đơn.

 1. Các trường hợp hủy hóa đơn
 2. a) Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.
 3. b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.
 4. c) Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. 
 5. d) Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.
 6. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh
 7. a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy.
 8. b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hoá đơn. Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hoá đơn. 

 1. c) Các thành viên Hội đồng hủy hoá đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.
 2. d) Hồ sơ hủy hoá đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hoá đơn nếu số hoá đơn cần huỷ không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hoá đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá  năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn.

 1. Hủy hoá đơn của cơ quan thuế

Cơ quan thuế thực hiện hủy hoá đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình huỷ hoá đơn do Cục thuế đặt in.”

II/ Các mẫu biểu 

CÔNG TY ABC

………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN

(Tại ngày … tháng … năm ….)

1- Loại hóa đơn còn nguyên quyển chưa sử dụng:

STTLoại hóa đơnMẫu hóa đơnKý hiệuTừ quyển ……

Đến quyển…….

Từ số ………..

Đến số……….

Cộng

2- Loại hóa đơn đang sử dụng dỡ dang.

STTLoại hóa đơnMẫu hóa đơnKý hiệuTừ quyển ……

Đến quyển…….

Từ số ………..

Đến số……….

1Giá trị gia tăng01GTKT3/001…………………….………….
Cộng

  Hà Nội, ngày ……….. tháng …… năm …….

 NGƯỜI LẬP                                                              HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN.

CÔNG TY ABC

………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

             Hôm nay, vào lúc ……. giờ ……….. phút ngày ……. tháng 01 năm 2011, tại VP Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại …………….., chúng tôi Hội đồng hủy hóa đơn gồm có:

 1. Bà …………………………………………….Chức vụ Giám đốc_Chủ tịch Hội đồng.
 2. Bà …………………………………Chức vụ Phó Giám đốc_Thành viên Hội đồng.
 3. Ông ………………………………Chức vụ Kế toán trưởng_Thành viên Hội đồng.

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản và hủy số hóa đơn chưa sử dụng đến hết ngày …………., theo qui định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, như sau:

Loại hóa đơn đang sử dụng dỡ dang.

STTLoại hóa đơnMẫu hóa đơnKý hiệuTừ quyển ……

Đến quyển…….

Từ số ………..

Đến số……….

1Giá trị gia tăng01GTKT3/001……………..……………..……………….
Cộng 

 * Các liên (số) hóa đơn chưa sử dụng (còn trong quyển) này, Hội đồng hủy hóa đơn tiến hành cắt góc và lưu trữ tại Công ty.

            Biên bản kết thúc vào lúc ……. ….. giờ cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe và nhất trí ký tên.

                                                                                                    NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

            HỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN

CÔNG TY ABC

………………………………

        Số : …….  /QĐ.CTY.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     ………….., ngày       tháng       năm  ……..

QUYẾT ĐỊNH

V/v : Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

 GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.

–      Căn cứ Điều lệ Công Ty TNHH ……………….. đà được các thành viên thông qua ngày ……………………

–      Căn cứ vào Điều 29_Thông tư 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/03/2014 về việc “hủy hóa đơn” .

 QUYẾT ĐỊNH.

 Điều 1 : Nay thành lập Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công Ty ABC

 Điều 2 : Thành viên của Hội đồng hủy hóa đơn gồm những người có tên sau đây :

 1. Bà ……………………………… Chức vụ Giám đốc_Chủ tịch Hội đồng.
 2. Bà …………………………Chức vụ  Phó Giám đốc_Thành viên Hội đồng.
 3. Ông …………………………Chức vụ Kế tốn trưởng_Thành viên Hội đồng.

 Điều 3 : Hội đồng hủy hóa đơn có nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát và tiến hành hủy số hóa đơn (do Bộ Tài chính phát hành) còn tồn ở Công ty sau ngày …………….

 Điều 3 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng hủy hóa đơn thuộc Công Ty TNHH ………………………….. có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

–  Như điều 2 (để thực hiện).

–  Lưu VPCT.

CÔNG TY ABC. …………….

Giám đốc.

………………………………….

Mẫu: TB03/AC

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 39/2014/TT-BTC ngày

31/3/2014 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
 Kính gửi: CỤC THUẾ ………………….
Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………..

Mã số thuế: …………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn: cắt góc.

Hồi       giờ………ngày………tháng 01năm ……., Công ty TNHH …………….. thông báo hủy hóa đơn như sau:
STTTên loại hóa đơnMẫu sốKý hiệu hóa đơnTừ sốĐến sốSố lượng
1234567
1Giá trị gia tăng01GTKT3/001……….………………..……..

Ngày……… tháng ……. năm ……….1
Người lập biểuNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)