Tin tức ngành in

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT năm 2016.

Posted on 21/06/2016 by
21 Th6

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT năm 2016. Nguyên tắc, quy định về ký hiệu trong hóa đơn giá trị gia tăng như: loại hóa đơn, số thứ tự, số hóa đơn,…

Trích PL 1 TT 39/2014/TT-BTC: Quy định về ký hiệu và cách ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn giá trị gia tăng:

1, Tên loại hóa đơn:

– Hóa đơn bán hàng

– Hóa đơn GTGT

– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý bán

– Vé, tem, thẻ.

2, Ký hiệu mẫu hóa đơn:

– 02 ký tự đầu thể hiện hóa đơn

– Tối đa 4 ký tự thể hiện tên hóa đơn

– 01 ký tự tiếp thể hiện số liên của hóa đơn

– 01 ký tự tiếp là dấu “/” phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong 1 loại hóa đơn.

– 03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong 1 loại hóa đơn.

Nguyên tắc ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT năm 2016

Lưu ý khi đặt in hóa đơn:

– Số thứ tự mẫu trong 1 loại hóa đơn thay đổi khi có một trong những tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành như: kích thước hóa đơn, nhu cầu sử dụng hóa đơn, một trong các nội dung bắt buộc…

Bảng ký hiện 06 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:

Loại hoá đơnMẫu số
1- Hoá đơn giá trị gia tăng.01GTKT
2- Hoá đơn bán hàng.02GTTT
3- Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan).07KPTQ
4- Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:
+ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ;03XKNB
+ Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.04HGDL

Ví dụ 1: 02GTKT2/005: (02: Đây là loại hóa đơn GTGT; GTKT: Đây là hóa đơn giá trị gia tăng; 3: Hóa đơn này có 3 liên; 005: Đây là Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn GTGT có 2 liên)

Ví dụ 2: 01GTKT3/001 có ý nghĩa là mẫu thứ 1 của loại hóa đơn GTGT có 3 liên

Ví dụ 3: Năm 2016 công ty kế toán thuế Apec in hóa đơn giá trị gia tăng lần đầu là:

Mẫu 01GTKT/001. Ký hiệu AP/16P. Từ số 001 đến 500.

Đến năm 2017 chúng tôi đặt in lần thứ 2 mà không có thay đỏi gì, các bạn làm theo các bước sau:

Mẫu số 01GTKT/001. Ký hiệu AP/17P. Phải lấy số từ 001 trở đi vì đã thay ký hiệu hóa đơn GTGT mới.

Ví dụ 4: Năm 2016 Kế toán Apec đặt in hóa đơn giá trị gia tăng lầu đầu mẫu 01GTKT3/001. Ký hiệu: AP/16P. Tư số 001 đến 500

– Năm 2017 kế toán apec đặt in hóa đơn lần thứ1 và có thay đổi kích cỡ hóa đơn thì phải đổi lại số thứ tự hóa đơn như sau:

Mẫu số 01GTKT3/002. Ký hiệu AP/17P phải lấy từ số 001 trở đi vì đây là mẫu thứ 2.

3, Số thứ tự hóa đơn:

Viết theo dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng 1 ký hiệu hóa đơn gồm 7 chữ số

4, Liên hóa đơn:

– Mỗi số hóa đơn phải có trên 02 liên trở lên và nhiều nhất 9 liên. Trong đó có 02 liên bắt buộc.

– Liên 1: Lưu tại doanh nghiệp

– Liên 2: Giao cho khách mua

Từ liên thứ 3 thì đặt tên theo công dụng cụ thể mà người lập hóa đơn quy định

5, Tên, MST của đơn vị nhận in hóa đơn:

Để ở dưới cùng, bên cạnh hoặc chính giữa cạnh hóa đơn

6, Ký hiệu hóa đơn:

– Đối với hóa đơn của các tổ chức, cá nhân tự in đặt in có 6 ký tự

– Đối với hóa đơn Cục thuế phát hành có 8 ký tự

– 02 ký tự đầu được dùng để phân biệt ký hiệu hóa đơn:

Ký hiệu phân biệt gồm 02 chữ cái tỏng 20 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt không dấu.

– 03 ký tự cuối cùng biểu hiện năm tạo hóa đơn, hình thức lập hóa đơn

– Năm lập hóa đơn trình bày bằng 02 số cuối của năm

– Ký hiệu hình thức hóa đơn gồm 3 loại:

E: HĐ điện tử

T: HĐ tự in

P: HĐ đặt in

– Giữa mỗi phần được phân nhau bằng dấu gạch chéo.

Ví dụ:

AP/16T: AP ký hiệu hóa đơn,; 16 biểu trưng hóa đơn được lập năm 2016; T: ký hiệu đây là hóa đơn tự in.

Ngoài ra BTC đã phát hành thêm 02 ký tự đầu tiên để phân biệt giữa hóa đơn đặt in của các Cục thuế và hóa đơn của cá nhân đặt in.