Tin tức ngành in

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất.

Posted on 17/01/2017 by
17 Th1

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2017:

  1. Đối với DN mới thành lập :

– DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt  hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

  1. Đối với DN đã và đang hoạt động :

– Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau.

Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất là 30/1

– Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

  1. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài :

– Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý DN

– Nếu DN có chi nhánh: Nếu chi nhánh cùng tỉnh, thành phố thì nộp tập trung tại Công ty. Nếu khác tỉnh, thành phố thì nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh đó

  1. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2017:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thángchậm nhất là ngày thứ20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2017 là ngày 20/2/2017.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ30 (ba mươi)của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2017 là ngày 30/4/2017.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nămchậm nhất là ngày thứ30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
  2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
  3. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế nămchậm nhất là ngày thứ90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2017

  1. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

– Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Từ quý IV/2014 trở đi thì các bạn không cần nộp tờ khai thuế TNCN tạm tính quý nữa, mà chỉ tính tiền, nếu có thì đi nộp tiền.

III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 CHI TIẾT:

ThángThời hạn nộpDành cho DN

nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

120/1/2017Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

 

30/1/2017

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017

220/2/2017Tờ khai Thuế GTGT T1/2017

Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)

320/3/2017Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)

 

 

30/3/2017

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016

420/4/2017Tờ khai Thuế GTGT T3/2017

Tờ khai Thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

30/4/2017

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

520/5/2017Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

620/6/2017Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

720/7/2017Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

30/7/2017Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

820/8/2107Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

920/9/2017Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

1020/10/2017Tờ khai Thuế GTGT T9/2017

Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

 

30/10/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

1120/11/2017Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

1220/12/2017Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017  (nếu có)

 

Nếu bạn nộp chậm các loại báo cáo thuế trên thì các bạn sẽ phải nộp phạt, chi tiết bạn có thể tại đây: Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế