Tin tức ngành in

Hướng dẫn viết hóa đơn có nhiều mặt hàng, nhiều dòng năm 2016.

Posted on 11/05/2016 by
11 Th5

Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 31/03/2014 đã có quy định về việc viết hóa đơn có nhiều mặt hàng, nhiều dòng, nhiều dịch vụ hơn số dòng có sẵn của một hóa đơn chi tiết như sau:

  1. Cách 1 – Lập liên tiếp nhiều số hóa đơn:

– Người bán lập lien tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi thêm cụm từ “tiếp số sau” và dòng đầu tiên của hóa đơn sau ghi “tiếp số trước”.
– Các hóa đơn liệt kê đầy đủ các mặt hàng theo thứ tự từ hóa đơn này qua hóa đơn kia.
– Thông tin người mua người bán được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Dấu người bán (nếu có) và chữ ký, chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí tính thêm, thuế GTGT, chiết khấu thương mai được ghi trong hóa đơn cuối cùng và phải gạch chéo phần còn trống nếu có.

  1. Cách 2 – Lập bảng kê kèm theo:

– Người bán được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại dịch vụ, hàng hóa đã bán kèm theo hóa đơn.

  1. Nội dung viết trên hóa đơn:

– Hóa đơn phải viết rõ “kèm theo bảng kê số … ngày … tháng … năm …” Mục “tên hàng” trên hóa đơn các bạn chỉ cần chi tên gọi chung của các mặt hàng..
– Những tiêu thức khác các bạn ghi theo đúng quy tắc.

  1. Nội dung viết trên bảng kê:

– Bảng kê do bên bán tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế.
+ Tên hàng, đơn giá, thành tiền, số lượng. Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì trong bảng kê phải có thêm tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa tính thuế GTGT) đúng với số tiền viết trên hóa đơn GTGT.
– Bảng kê phải viết rõ tiêu thức kèm theo hóa đơn số … ngày … tháng … năm“ và đầy đủ chữ ký của nguiờ bán hàng, mua hàng trên hóa đơn.
– Nếu bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và đóng giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có chữ ký của người bán hàng và người mua hàng như trên hóa đơn.
– Số bảng kê phát hàng phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu lại cùng với hóa đơn để giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết.