Tin tức ngành in

Hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38

Posted on 04/11/2015 by
04 Th11

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 16120/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC về đổi loại hình sản xuất xuất khẩu.

Theo đó, để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

– Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông tư 38;

– Cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu xuất – nhập – tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

Công văn 16120/BTC-TCHQ được ban hành vào ngày 02/11/2015.