Tin tức ngành in

Hướng dẫn kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT thuế suất 0% năm 2016.

Posted on 03/10/2016 by
03 Th10

Bài viết này V&L Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách kê khai hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0% và cách phân biệt hóa đơn tính nộp thuế GTGT, hóa đơn không phải kê khai, hóa đơn không chịu thuế GTGT, thuế suất 0%.

Chú ý: 3 trường hợp dưới có điểm chung sau “Thuế GTGT đầu ra là bằng không (không có)”

 1. Trường hợp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
 2. Hóa đơn không chịu thuế GTGT:

Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (khoản 7 điều 14 TT 219)

 1. Hóa đơn chịu thuế suất 0%:

Được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào (khoản 1 điều 14 TT 219)

 1. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Được khấu trừ thúe GTGT đầu vào (khoản 11 điều 14 TT 219)

 1. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:
 2. Kê khai thuế GTGT đầu vào: (Bên mua)
 3. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế vì không được khấu trừ nên:

– Không cần kê khai trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT (theo TT119)

– Chỉ cần nhập số tiền giá trị hàng hóa vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai.

 1. Hóa đơn chịu thuế suất 0%:

– Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho SXKD hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% vì được khấu trừ nên các bạn:

– Kê khai vào dòng số 1 “Dịch vụ, hàng hóa dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

zbrxfv2dbheq980

 1. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ dùng cho SXKD hàng hóa, dịch vụ không tính thuế vì được khấu trừ nên các bạn:

– Kê khai vào DÒNG SỐ 1 “Dịch vụ, hàng hóa dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp dịch vụ, hàng hóa không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

 1. Kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra: (Bên bán)
 2. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng:

Kê khai vào DÒNG SỐ 1 “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

 1. Hóa đơn chịu thuế suất 0%:

Kê khai vào DÒNG SỐ 2 “Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%” trên bảng kê bán ra: PL 01-1/GTGT.

 1. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Không phải kê khai trên bảng kê bán ra.

Chú ý : Theo TT 119: Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ ĐK được khấu trừ và kê khai các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế.

III. Cách viết hóa đơn:

 1. Hóa đơn không chịu thuế giá trị gia tăng:

Trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán. Dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi – gạch chéo.

 1. Hóa đơn chịu thuế suất 0%:

– Trên hóa đơn GTGT chỉ viết dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất ghi 0% số thuế giá trị gia tăng là 0.

 1. Hóa đơn không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trên hóa đơn, ghi giá bán là giá không chịu thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không viết – gạch bỏ.