Tin tức

Hướng dẫn Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai

Posted on 25/08/2017 by
25 Th8

Sai xót khi viết hóa đơn GTGT là một trong những sai xót phổ biến của kế toán. Ngay cả kế toán nhiều kinh nghiệm và kế toán mới ra trường mắc những sai lầm này. Những sai xót thường gặp như: sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế, sai hình thức hạch toán, sai tên, sai số tiền bằng số, sai số tiền bằng chữ… Vì vậy vlhanoi.vn sẽ giúp các bạn xử lý hóa đơn viết sai khi gặp những sai xót này theo thông tư 39, thông tư 26, thông tư 119.

thu-hoi-hoa-don

Theo Điều 20 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của BTC hướng dẫn cụ thể từ ngày 01/06/2014 như sau:

Có 2 trường hợp viết sai hóa đơn giá trị gia tăng như sau:

I – Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống tập đơn:

Cách xử lý như sau:

– Chỉ cần gạch chéo các liên khác, lưu giữ lại hóa đơn giá trị gia tăng viết sai đó.

– Bước tiếp theo: Lập lại hóa đơn giá trị gia tăng khác là được.

II – Hóa đơn giá trị gia tăng viết sai đã xé ra khỏi cuống tập đơn:

Trong trường hợp này sẽ có 2 trường hợp chi tiết

1, Trường hợp 1 chưa kế khai thuế:

Cách giải quyết:

– Hai bên cùng lập biên bản thu hồi hóa đơn của các liên của số hóa đơn đã bị lập sai (trường hợp này kế toán không phải hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hóa đơn ghi rõ được lý do thu hồi hóa đơn là gì. Còn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn thì các bạn tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

– Tiếp theo là “Lập lại hóa đơn khác”, hai bên cùng dùng hóa đơn mới để kê khai thuế.

Lưu ý: Người bán hàng gạch chéo các liên còn lại và NHỚ phải lưu giữ lại số hóa đơn lập sai. (giữ lại để kẹp vào quyển hóa đơn khi giải trình với cơ quan thuế).

  1. Trường hợp 2 đã kê khai thuế:
  2. Nếu hóa đơn giá trị gia tăng viết sai tháng ngày, địa chỉ, tên công ty, mã số thuế… (đây là những trường hợp không ghi sai số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp hoặc khấu trù):

Cách xử lý:

– Hai bên cùng nhau lập biên bản điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng đã viết sai.

– Người bán hàng hóa lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn GTGT ghi rõ nội dung ghi sai là gì, nội dung điều chỉnh là gì, số hóa đơn, mã hiệu,…

Chi tiết các bạn tham khảo thêm: Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

– Khi kê khai: Tại kỳ kê khai mà 2 bên lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán hàng hóa kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh vào bảng kê bán. Bên mua hàng hóa kê khai vào bảng kê mua vào. Lưu ý: mục “Doanh thu và thuế giá trị gia tăng” các bạn ghi bằng “0”

Chú ý: Theo quy định tại khoản 7, điều 3, TT26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 – Sửa đổi, bổ xung Thông tư số 119/2014/TT-BTC

– Trường hợp hóa đơn GTGT đã lập có sai sót về địa chỉ người mua nhưng lại ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần lập hóa đơn điều chỉnh. Còn trường hợp hóa đơn GTGT đã lập có sai sót khác thì thực thi theo hướng dẫn tại điều số 20 TT 39/2014/ TT-BTC

  1. Trường hợp hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá (những sai sót ảnh hưởng đến số tiền hoặc tiền thuế phải nộp):

Cách xử lý:

– Bên mua và bên bán cùng lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.

– Bên bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai. Hóa đơn điều chỉnh cần phải ghi rõ (tăng hay giảm) số lượng hàng hóa, thuế suất thuế GTGT… ký hiệu, tiền thuế phải nộp của hóa đơn GTGT

Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh sai sót không được chi số âm [-]

Chi tiết các bạn xem thêm tại đây: Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế hoặc tiền bằng chữ.

– Trong khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh sai sót, người bán hàng hóa và người mua hàng hóa kê khai nội dung điều chỉnh doanh số mua, bán, đầu vào, đầu ra vào bảng kê.

Trường hợp hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai

– Bên mua hàng hóa: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu 6, 7 trên phụ lục 01-2/GTGT

– Bên bán hàng hóa: ghi âm (-) “Chỉ tiêu số 6 – Doanh thu” trên phụ lục 01-1/GTGT, tiền thuế GTGT sẽ tự cập nhật

Lưu ý: Khi kê khai âm (-) vào phụ lục 01-2-GTGT thì phần mềm sẽ báo lỗi “Tam giác đỏ”, nhưng không vấn đề gì, các bạn cứ nhấn nút GHI và Kết xuất như bình thương không sao cả.

Chú ý: Khi người bán cung ứng dịch vụ hoặc hàng hóa có giá trị trên 200.000 đồng mỗi lần, thì người mua hàng hóa hoặc dùng dịch vụ không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp địa chỉ, mã số thuế (nếu có), tên thì vẫn phải lập HĐ trong đó ghi rõ là “Bên mua không lấy hóa đơn” hoặc các bạn có thể ghi “Bên mua không cung cấp địa chỉ, tên, mã số thuế”.