Tin tức ngành in

Hóa đơn có nội dung ghi ở mặt sau có đúng quy định không?

Posted on 16/05/2016 by
16 Th5

Việc Công ty có yêu cầu người bán hàng xác nhận bằng cách ghi vào phía sau của hóa đơn (mặt sau hóa đơn) dòng chữ “Đã nhận đủ số tiền, ngày….” và ký tên người nhận tiền hoăc đóng dấu của giám đốc xác nhận việc thanh toán của nhân viên mua hàng thì Hóa đơn có nội dung ghi ở mặt sau có đúng quy định không? V&L Hà Nội xin chia sẻ lại vấn đề này như sau:

Quy định về nội dung ghi trên hóa đơn

Căn cứ Khoản 15, Điều 14, Mục 1, Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

Untitled-1

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

  1. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điêu này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đối.

Theo đó, trường hợp Công ty có yêu cầu người bán hàng xác nhận bằng cách ghi vào phía sau của hóa đơn (mặt sau hóa đơn) dòng chữ “Đã nhận đủ số tiền, ngày….” và ký tên người nhận tiền hoặc đóng dấu của giám đốc xác nhận việc thanh toán của nhân viên mua hàng thì hóa đơn hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, việc đối với các hóa đơn trên 20 triệu thì bắt buộc đơn vị phải thanh toán qua ngân hàng để đảm bảo điều kiện khấu trừ cũng như tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.