Tin tức ngành in

Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng NNVN 2015

Posted on 27/10/2015 by
27 Th10

Từ ngày 01/12/2015, Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ được áp dụng theo Thông tư 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015.

Theo đó, bãi bỏ các văn bản quy định về Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước trước đây, gồm:

– Quyết định 425/1998/QĐ-NHNN ngày 17/12/1998.

– Quyết định 183/2000/QĐ-NHNN2 ngày 14/6/2000.

– Quyết định 225/2001/QĐ-NHNN ngày 23/3/2001.

– Quyết định số 162/2002/QĐ-NHNN ngày 06/3/2002.

– Quyết định số 961/2002/QĐ-NHNN ngày 09/9/2002.

– Quyết định số 1579/2003/QĐ-NHNN ngày 01/12/2003.

– Quyết định số 1638/2003/QĐ-NHNN ngày 26/12/2003.

– Quyết định số 56/2006/QĐ-NHNN ngày 14/12/2006.

Theo Thông tư 19/2015/TT-NHNN thì Kết cấu hệ thống tài khoản tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước gồm:

– Các tài khoản trong bảng gồm:

+ Loại 1: Tiền và tài sản thanh khoản;

+ Loại 2: Cho vay, mua bán giấy tờ có giá, thanh toán với Nhà nước và Ngân sách Nhà nước;

+ Loại 3: Tài sản cố định và tài sản Có khác;

+ Loại 4: Phát hành tiền và nợ phải trả;

+ Loại 5: Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của Ngân hàng Nhà nước;

+ Loại 6: Tài khoản trung gian;

+ Loại 7: Thu nhập;

+ Loại 8: Chi phí.

– Các tài khoản ngoài bảng gồm:

+ Loại 9: Các cam kết ngoài bảng;

+ Loại 0: Tài khoản ghi nhớ ngoài bảng.