Tin tức ngành in

Công văn 794/TCT-CS chính sách thuế hóa đơn 2016.

Posted on 23/03/2016 by
23 Th3
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 794/TCT-CS
V/v chính sách thuế, hóa đơn
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế, hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp chế xuất chuyển nhượng tài sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, phần B Thông tư này.”

Căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 10468/CT-TTHT ngày 10/11/2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC (BTC);
– Vụ PC (TCT);
– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn