Tin tức ngành in

Công văn 772/TCT-DNL kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ 2016.

Posted on 17/03/2016 by
17 Th3
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 772/TCT-DNL
V/v: kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ.
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75109/CT-KTT2 của Cục Thuế thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đề nghị kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kì sau của các đơn vị thành viên trực thuộc. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Chương IX Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định kế thừa nghĩa vụ và quyền lợi khi tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Tại Điều 55 Luật Quản lý thuế quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợptổ chức lại doanh nghiệp:

“1. Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện chia doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp bị chia chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

  1. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  2. Doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi chuyển đổi; trường hợpdoanh nghiệp chuyển đổi chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trong quá trình tái cơ cấu VNPT, các đơn vị cũ thuộc Tập đoàn có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi tổ chức, sắp xếp lại trước khi đóng mã số thuế. Nếu đơn vị cũ chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì các đơn vị kế thừa có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của các đơn vị cũ. Trường hợp các đơn vị cũ thuộc VNPT còn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì đơn vị kế thừa được kê khai, khấu trừ để bù trừ với số thuế GTGT phải nộp các lần nộp thuế tiếp theo đối với số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết của đơn vị cũ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Các Vụ: PC, CS, KK;
– Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh