Tin tức ngành in

Công văn 16810/BTC-TCT xuất hóa đơn cho hàng hóa thiết bị nhập khẩu năm 2016.

Posted on 10/04/2017 by
10 Th4

Công văn 16810/BTC-TCT xuất hóa đơn cho hàng hóa thiết bị nhập khẩu năm 2016.

B TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 16810/BTC-TCT
V/v hóa đơn
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

Kính gi: Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam
(Địa chỉ: Quận Đống Đa, TP Hà Nội. Email: nam.hothanh@veic.com.vn)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 9805/VPCP-ĐMDN ngày 15/11/2016 của Văn phòng Chính phủ v/v kiến nghị của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về xuất hóa đơn.

Về kiến nghị của Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và tin học Việt Nam, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định đối tượng chịu thuế như sau:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng, quy định tại Điều 5 của Luật này”

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định lập hóa đơn như sau:

“1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này.”

Tại khoản 1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn  lập hóa đơn bán hàng hóa như sau:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn bán hàng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam ký hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị điện cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc được mua từ Công ty trong nước là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí biển (đơn vị trực tiếp nhập khẩu vật tư thiết bị điện từ nước ngoài) thì hàng hóa vật tư thiết bị điện nhập khẩu này được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng; khi bán hàng hóa cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam phải sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời Tổng Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
– TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
– Vụ PC – BTC;
– Vụ PC – TCT;
– Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn