Tin tức ngành in

Chiết khấu thanh toán – Hạch toán và chứng từ.

Posted on 13/01/2017 by
13 Th1

Chiết khấu thanh toán là khoản chi phí của hoạt động tài chính khi trừ tiền hoặc được hưởng từ người bán. Về mặt thuế, đây là một khoản thu nhập khác. Tuy nhiên, khi có thể ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính thì cũng có thể ghi nhận đối với các khoản chi phí tài chính. Vậy chiết khấu thanh toán – Hạch toán và chứng từ cần chuẩn bị những gì, V&L Hà Nội xin cách chuẩn bị cho hoạt động này

1469952395_chietkhauthuongmaidaotaosunrise

Chiết khấu thanh toán – Hạch toán và chứng từ

Quy định về việc chiết khấu thanh toán

Việc thực hiện khấu chiết thanh toán được thực hiện dựa trên số phần trăm được chiết khấu, điều kiện thanh toán và mua hàng để được hưởng chiết khấu thanh toán.

Toàn bộ những quy định về việc thực hiện chiết khấu thanh toán là do bên bán quyết định, được quy định rõ tại quy chế bán hàng hoặc hợp đồng kinh tế.

Chứng từ sử dụng cho chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán sẽ không được thể hiện trên hóa đơn. Khi thực hiện chiết khấu thanh toán bên bán sẽ không xuất hóa đơn cho khoản tiền này mà sử dụng chứng từ như sau:

Trường hợp 1: Lập chứng từ thu – chi

Giả sử giá trị tiền hàng là 100 trđ, chiết khấu thanh toán là 1 trđ.

Sau khi bên bán nhận đủ 100 trđ từ bên mua:
Chứng từ: Phiếu thu hoặc thông báo Có từ bên Ngân hàng: 100 trđ

Bên bán xuất 1 trđ tiền chiết khấu chuyển cho bên mua:
Chứng từ: Phiếu chi hoặc thông bán Nợ từ bên Ngân hàng: 1 trđ

Trường hợp 2: Bù trừ công nợ

Bên mua trả luôn cho bên bán 99tr

Số tiền thanh toán của bên mua cho bên bán bằng giá trị tiền hàng trừ đi khoản được chiết khấu (hai bên bù trừ trực tiếp).

Chứng từ:

Hợp đồng kinh tế (ghi rõ điều khoản sẽ chiết khấu luôn khi thanh toán).

Biên bản đối chiếu công nợ (xác minh về việc bù trừ vào công nợ khi thanh toán)

Cạch hạch toán

Đối với người bán

Nợ TK 635

Có: 111,112, 131

Đối với người mua

Nợ TK 111,112 ,331

Có TK 515

Đó là cách mà kế toán cần xử lý đối với các khoản chiết khấu thanh toán để ghi nhậ doanh thu cũng như chi phí của Doanh nghiệp. Vì đây là các khoản không có hóa đơn nên cần phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ hợp lệ để có thể giải trình được với cơ quan thuế.