Tin tức ngành in

Cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng từ năm 2016.

Posted on 03/05/2016 by
03 Th5

Bài viết này V&L Hà Nội xin hướng dẫn các bạn cách kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng theo TT 219/2013/TT-BTC, TT 156/2013/TT-BTC, TT 119/2014/TT-BTC, TT 151/2014/TT-BTC và luật 31/2013/QH13.

Trước khi khai thuế giá trị gia tăng thì các bạn phải tự xác định xem doanh nghiệp mình thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý; trực tiếp hay gián tiếp.

 1. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 2. Đối tượng khai thuế GTGT theo PP khấu trừ:

Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm > 1 tỷ vnđ (trừ cá nhân, hộ KD)

– Doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ (trừ cá nhân, hộ KD)

– Thời gian áp dụng: 02 năm liên tiép.

(CV 17557/BTC-TCT và TT 219/2013/TT-BTC)

Các Doanh nghiệp sau được đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ:

– Có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp đang kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ.

– Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện mua sắm, đầu tư, nhận góp vốn bằng TSCĐ, thiết bị, máy móc, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm KD. (theo TT 119/2014/TT-BTC).

Là Những doanh nghiệp trên muốn đăng ký kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ thì làm Mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo TT 156/2013. Gửi cho CQT chậm nhất là ngày 20/12 của năm trước liền kề.

XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP THUỘC ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI THEO QUÝ HAY THÁNG:

Theo điều 15 TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 việc xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý được quy định cụ thể như sau:

 1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng:

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa của năm liền kề trước trên 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo tháng.

 1. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu cung cấp dịch vụ và bán hàng hóa của năm liền kề trước dưới 50 tỷ đồng thì kê khai thuế GTGT theo quý.

Chú ý: Các doanh nghiệp mới thành lập thì kê khai thuế GTGT theo quý.

– Sau khi SXKD đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa của năm dương lịch trước liền kê để xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng.

VD: Công ty A bắt đầu hoạt động từ 1/2016, thì năm 2016 thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Tiếp theo căn cứ vào doanh thu năm 2016 để xác định khai thuế GTGT theo tháng hay quý năm 2017.

– Nhưng nếu Công ty A bắt đầu hoạt động SXKD từ tháng 9/2016 thì năm 2016, 2017 kê khi thuế GTGT theo quý. Sau đó căn cứ vào doanh thu năm 2016 đẻ xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng cho năm 2017.

 1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo quý, tháng theo PP khấu trừ:

Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.

– Từ ngày 1/1/2015 trở đi chỉ cần nộp tờ khai mà không cần nộp phụ lục.

 1. Kê khai thuế giá trị gia tăng theo PP trực tiếp:
 2. Kê khai thuế theo PP trực tiếp trên GTGT:
 3. Đối tượng:

Doanh nghiệp họa động bán, mua, chế tào đá quý, vàng bạc.

 1. Hồ sơ khai thuế GTGT quý/tháng theo PP trực tiếp trên GTGT:

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT.

 1. Kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp trên doanh thu:
 2. Đối tượng:

Những doanh nghiệp có tổng doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ.

– Cá nhân, hộ kinh doanh.

– Doanh nghiệp mới thành lập không đủ điều kiện đăng ký tính thuế theo PP khấu trừ.

 1. Hồ sơ khai thuế GTGT quý/tháng theo PP trực tiếp trên doanh thu:

Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

 1. Hồ sơ khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh tính theo PP trực tiếp trên doanh thu:

Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT.

III. Thời hạn nộp HS khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo quý chậm nhất vào ngày 30 của quý sau.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau.