Tin tức ngành in

Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không cần lập hóa đơn.

Posted on 22/07/2016 by
22 Th7

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC: Bán dịch vụ hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì kế toán không cần lập hóa đơn, ngoại trừ trường hợp người mua yêu cầu giao và lập hóa đơn.

Khi bán hàng có giá trị dưới 200.000 thì kế toán phải tuân thủ các quy tắc sau:

– Khi bán dịch vụ hàng hóa, dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đồng thì không phải lập hóa đơn và người bán phải lập Bảng kê bán lẻ dịch vụ, hàng hóa.
– Bảng kê bán lẻ phải có mã số thuế, tên và địa chỉ của người bán, tên dịch vụ hàng hóa, giá trị hàng hóa, ngày lập, họ và tên chữ ký của người lập Bảng kê.

bang-ke-ban-le
– Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ hàng hóa phải có thêm tiêu thức “Thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch bán ra trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.

– Sau mỗi ngày, phải lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng viết số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Mục “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn viết nội dung “bán lẻ không giao hóa đơn”.