Công văn 13804/BTC-TCT quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng các tháng cuối năm 2016.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13804/BTC-TCT V/v quản lý hoàn thuế GTGT các tháng cuối năm 2016 Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016…