Công văn 9261/CT-TNCN quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 cấp mã số thuế người phụ thuộc .

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 9261/CT-TNCN V/v hướng dẫn QTT TNCN năm 2015 và cấp MST cho NPT Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016   Kính gửi: – Các phòng thuộc Cục Thuế; – Các…

Công văn 1839/TCT-CS năm 2014 giới thiệu nội dung mới Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn.

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1839/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC về hóađơn. Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014   Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 51/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục thuế phổ biến, thôngbáo cho cán bộ thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dungmới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014 để nghiêm chỉnhthực hiện. Một số nội dung mới của Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau: 1.Loại hóa đơn (Điều 3) Theo hướng dẫn tại Thông tư (hiệu lực thi hành từ 1/6/2014), không còn quy định về hóa đơnxuất khẩu, do đó, khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, sử dụng hóa đơnGTGT (đối với đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ) và hóa đơn bán hàng (đối vớiđối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp). Từ ngày 1/6/2014, cơ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chưa sử dụng hết các số hóa đơn xuấtkhẩu đã đặt in và thực hiện Thông báo phát hành theo hướng dẫn tại Thông tư số153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chínhvà vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn và gửi đếncơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 (Mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hànhkèm theo Thông tư). Từ ngày 01/8/2014, các số hóa đơn xuất khẩu còn tồn đã đăng ký được tiếp tục sử dụng. Cácsố hóa đơn xuất khẩu chưa đăng ký hoặc đăng ký sau ngày 31/7/2014 không có giá trị sử dụng.Doanh nghiệp thực hiện huỷ hóa đơn xuất khẩu theo hướng dẫn tại Điều 29 của Thông tư và sửdụng hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.…

Công văn 2402/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử 2016.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2402/BTC-TCT V/v Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Tài chính nhận được kiến nghị…

Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn về khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 21/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ…