Luật sửa đổi các luật về thuế 2016.

Ngày 06/4/2016, Quốc hội thông qua Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế. Trong đó, có một số điểm mới nổi bật như sau: – Bỏ quy định cơ sở kinh doanh được hoàn thuế giá trị…