Quyết định 4278/QĐ-TCHQ quản lý sử dụng phân hệ quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4278/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO…

Thông tư 208/2015/TT-BTC hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn do bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 208/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ Luật Quản lý thuế…