Công văn số 435/TCT-CS ngày 28/1/2016 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 435/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016   Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75411/CT-HTr ngày 27/11/2015 của Cục Thuế thành phố…

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 193/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CPNGÀY 18/12/2013…

Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 195/2015/TT- BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN…

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày…

Công văn 2512/TCT-CS 2015 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2512 /TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN. Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015   Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc…

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12…