Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 13/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày…

Công văn 2512/TCT-CS 2015 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2512 /TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN. Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015   Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc…

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/VBHN-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12…

Quyết định 4278/QĐ-TCHQ quản lý sử dụng phân hệ quản lý thông tin hoàn thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4278/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO…

Thông tư 208/2015/TT-BTC hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã phường thị trấn do bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 208/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ Luật Quản lý thuế…